Meaning of gíwà

gíwà

Hiligaynon

To separate or cut off part of something, take off a piece. Giwáa lang ang isá ka punâ sang ímo dútà kag ibalígyà mo, kon walâ ka sing kwárta. Stake off a piece of your land and sell it, if you have no money. (see gíkas).


giwâ

Hiligaynon

A piece, bit, portion, part, parcel, share, division. (see gíwà, gikás, gikasón, báhin, gulút, búgsò, kusî, punâ).