Search result(s) - lúgtas

lúgtas

Hiligaynon

To break, snap, sever. (see lígtas, búgras, útud, búgtò).


búgtas

Hiligaynon

To break, snap (of ropes, etc.). (see lúgtas, lígtas, búgras, búgtò, útud).


búgtò

Hiligaynon

To break, snap, part, sunder. Indì mo pagbugtoón ang písì. Don't break the string. Ginbúgtò níla ang talikalâ. They broke the chain. Indì mo paghúgton ang kalát sing támà, kay básì mabúgtò. Don't tighten the rope too much, for it may snap. Nabugtoán kamí sing kalát sang pálò. Our rigging parted. Nabugtoán akó sing isá ka góta. One of my traces snapped. (see búgras, útud, tígpò, lúgtas, lígtas).


rúgtas

Hiligaynon

(B) To break, snap, part asunder, as a rope or the like. Narúgtas (Nagkarúgtas) ang kalát. The rope snapped. Sín-o ang nagrúgtas kang písì? (Sín-o ang nagútud (nagbúgtò) sang písì?). Who has broken the string? (see útud, búgtò, búgras, lígtas, lúgtas).


makaulúgtas

Hiligaynon

(H) Exasperating, irritating, nettling, trying one's patience, tiring, tiresome, wearisome, troublesome, wearying, toilsome. Ang pagpanúdlò sa mga kabatáan amó ang ísa ka butáng nga makaulúgtas kaáyo. Teaching children is a hard, toilsome or burdensome task. (úgtas).ulugtásan

Hiligaynon

Exasperating, irritating, nettling, rousing one's ire or indignity, requiring much patience or control of one's feelings. (see úgtas).


ulugtásan

Hiligaynon

Exasperating, irritating, nettling, rousing one's ire or indignity, requiring much patience or control of one's feelings. (see úgtas).


Angry, irritable, very impatient, irascible, bad-tempered, choleric, touchy, techy; annoying, harassing, provoking. (see úgtas, maúgtas, makaulúgtas).