Meaning of lúto

lúto

Hiligaynon

(Sp. luto) Mourning, mourning dress, etc. See laláw.


lútò

Hiligaynon

Ripe, mellow, mature; cooked; to ripen, mature, mellow; to cook. Lútò na ang mga páhò. The mangoes are ripe. Lútò na ang panyága. The food for dinner is cooked. Dinner is now ready. Lutóa ang ísdà, kárne, manók nga kapón, etc. Cook the fish, the meat, the capon, etc. Lutói akó sing manók, sing panihápon, etc. Cook a chicken, supper, etc. for me. Nalútò (naglútò) na ang mga ságing. The bananas have ripened now. Palutóon mo gid ang mga páhò sa káhoy, índì mo ánay pagdugúson. Let the mangoes get ripe (mellow) on the tree, don't pluck them prematurely. Palutóa si (ipalútò kay) Pédro siníng (iníng) manók. See to it that Peter prepares (cooks) this chicken. (see gúlang, gúrang, digámo, ráhà, hímos).


lútò

Hiligaynon

Dark, deep, decided, pronounced (of colours). (see malútò, tagúngtung, hiláw-light, clear).