Meaning of tigáyon

tigáyon

Hiligaynon

Meet, fit, apt, proper, suitable, advisable; to bring about, get done, procure, provide, see to, arrange. Dílì inâ tigáyon sa--. That is not proper or fit for--. That is not the right method (way, means) to--. Kon matigáyon mo ang ákon ginakinahánglan sa ímo pagapasalamátan ko ikáw sing dakû. If you can procure for me what I need I shall be very grateful to you. (see patigáyon, híkot, hímos, híwat, áman, tigána, ígò, ángay, síbò, dápat, takús).