Search result(s) - diá

día

Hiligaynon

(Sp. día) Day, date, datum. (see ádlaw, pétsa).diá

Hiligaynon

This, that. Imáw diá. That is it. (see riá, iní, inâ).


día

Hiligaynon

(B) Here, here is. (see doón, dínhi, dirí, ári, rúgya).


ána

Hiligaynon

(B) His, her, hers, its. See íya, níya. Ana gid diá nga salâ. (íya gid iníng salâ). This fault is undoubtedly his.


ánda

Hiligaynon

(B) Their, theirs. Anda diá nga nióg. (Ila iníng lubí). This coconut is theirs-, belongs to them. (see íla).


dáya

Hiligaynon

(B) That, that there. (see diá, riá, ra, inâ, yanâ).


dián

Hiligaynon

(B) There; that (one). (see dirâ, inâ, diá, riá).


inâ

Hiligaynon

(H) That, that there (not so far away as "yádto" nor so near as "iní"). Amó inâ. That's it. Kon amó inâ índì akó makakádto dídto. If that is so, I cannot go there. Kuháa ináng (inâ nga) líbro dirâ. Take away that book over there. Dílì inâ, kóndì yádto dídto. Not that one, but the one over there, farther on. (see diá, riá).


inâ

Hiligaynon

(H) That, that there (not so far away as "yádto" nor so near as "iní"). Amó inâ. That's it. Kon amó inâ índì akó makakádto dídto. If that is so, I cannot go there. Kuháa ináng (inâ nga) líbro dirâ. Take away that book over there. Dílì inâ, kóndì yádto dídto. Not that one, but the one over there, farther on. (see diá, riá).


iní

Hiligaynon

(H) This, it. Gen. Dat. and Acc. siní. Iní nga--, sini nga--are frequently contracted into iníng and siníng. Iní nga líbro-or-Iníng líbro. This book. Ang tagíya siní nga baláy-or-siníng baláy. The owner of this house. (see diá, riá, inâ-that; yádto, ádto, ató-that (referring to objects farther away than inâ).


iní

Hiligaynon

(H) This, it. Gen. Dat. and Acc. siní. Iní nga--, sini nga--are frequently contracted into iníng and siníng. Iní nga líbro-or-Iníng líbro. This book. Ang tagíya siní nga baláy-or-siníng baláy. The owner of this house. (see diá, riá, inâ-that; yádto, ádto, ató-that (referring to objects farther away than inâ).


kadiá

Hiligaynon

(B) The Genitive of diá-this, that. (see siní, sinâ).


ra

Hiligaynon

(B) This, that. (see diá, riá, rán, iní, inâ).


riá

Hiligaynon

(B) That. (see diá, inâ, yanâ).


sarawót

Hiligaynon

(B) Usual, customary; to use or employ habitually. Imáw diá (Amó iní) ang báso nga ákon sarawót (ginasarawót). This is the glass I always use. I always use this glass. Sarawotá (isarawót) lang diá nga (iníng) kotsílyo. Always use this knife. (see sabúy, sayó, gámit).


saríbo

Hiligaynon

(B) To sprinkle, throw or dash water upon. Isaríbo ang túbig nga diá (iníng túbì) sa mga bága, hay uríngon (kay ulíngon) ko. Sprinkle this water on the live coals, for I want some bits of charcoal (for the smoothing iron, etc.). Saribóha kang túbig (Saribóhi ti (sing) túbig) ang mga bága. Sprinkle the live coals with water. (see wisík).


silíng

Hiligaynon

(B) To shine, be bright, have a shiny or polished surface, to glisten, glitter. Diá nga bitón kang sapátos nagasilíng gid. (Iníng bitón sang sapátos nagahíning gid). This shoe-polish is very bright. Nasilingán (Nahiníngan) gid akó kang (sang) sapátos mo. Your boots appear to me to be well polished. (see sídlak, sílak, bádlak, ídlak, sídlaw, sílaw, sílì, híning).


sókol

Hiligaynon

(B) To measure clothes, fields, or the like. Ginsóklan kang mananáhì ti báyò ang bátà nga diá. (Gintáksan sang manugtábas sing báyò iníng bátà). This boy was measured for a jacket by the tailor. Sókla ang heneró nga báklon kadiáng súkì ta (siníng áton súkì). Measure out the cloth our customer is buying. Ginsókol nánda ang plása. (Gintakús níla ang plása). They measured the public square. (see sokób, takús).


solóng

Hiligaynon

(B) To see, look at, inspect, view. Sólnga diá. (Tan-awá iní). Look at this. Nagsolóng tána kang síne. (Nagtán-aw siá sang síne). He went to see the motion pictures. Nakasolóng akó kahápon kang beláda. (Nakatán-aw akó kahápon sang beláda). I saw the entertainment yesterday, i.e. I was present at it. (see sulúng, páslong (pasolóng), bilíd, tán-aw, túluk, himútad, mulálong).


soón

Hiligaynon

(B) To cover, enclose, surround, fit well or closely. Diá nga kálò makasoón gid sa ólo ko. (Iníng kálò makasíbò gid sa ákon ólo). This hat fits my head well. Són-i ti loón ang dulséra. (Butangí sing takúp (tákpi) ang dulséra). Put the lid on the preserve dish. Isoón ang takúp kang botílya kang kalámay. (Ibutáng ang takúp sa botílya sang kalámay). Put a (the) lid on the sugar-jar. (see takúp, loón).


1 2 3 4