Search result(s) - kahátì

kahátì

Hiligaynon

The fourth part of a peso, twenty five centavos. (see manghátì, manghatión).


See manghátì, manghatión-twenty-five centavos each, etc. (see kahátì).


manghátì

Hiligaynon

Twenty-five centavos each, costing twenty-five centavos. Ginabalígyà níya iní sing manghátì. He sells it at twenty-five centavos a piece. (see kahátì, mangahátì).


manghatión

Hiligaynon

Worth or costing twenty-five centavos. (see manghátì, kahátì, mangahatión).


batî

Hiligaynon

To hear, catch the sound of. Nakahatî akó nga --. I heard that --. Sa malayô índì ka makabatî sang tunúg sang linggánay. From far away you cannot hear the sound of the bell. Kon mabatián mo ang amó nga sugíd-súgid índì ka magpáti, kay lúnsay nga mga butíg. When you hear such rumours don't believe them, because they are pure lies. Note the accent in the following: Ang lupók sang palúpok (rekámra) batíon sa labíng malayô nga minurô. The detonation of a mortar can be heard in the farthest village. (see dungúg, památì, batî-bátì, binatî-bátì).