Search result(s) - hatúd-kawát

hatúd-kawát

Hiligaynon

Radiogram, message transmitted by radio. (A modern term; see hatúd, káwat).


balítà

Hiligaynon

News, information, notice, communication; to notify, inform, report, communicate. Anó ang mga balítà nga bág-o? What is the latest news? May balítà balá? Is there any news? Nabalitáan kamí sang kamatáyon ni Fuláno. We were informed of N.N.'s death. Ginbalitáan kamí níla sang maáyo nga pagabút níla dídto. They notified us of their safe arrival there. Ibalítà mo sa íla ang kamatáyon ni Fuláno or ibalítà mo sa íla nga napatáy si Fuláno. Inform them of the death of N.N. or that N.N. is dead. Ginpabalitáan sang Diós ang mga manugbántay sang mga háyop sing isá ka ánhel. God sent a message to the shepherds through an Angel. Pinabalitáan níya kamí sa isá ka hatud-dulús sang maáyo níya nga kapaláran. He sent us word by telegram of his good luck. (see pahibaló, pasáyod, pamáan).


dúl-ung

Hiligaynon

To bring-, take-, to, transfer, transmit, convey, transport, carry, bear, post, ship, mail. Idúl-ung mo inâ sa Ilóngílong. Take or carry that to Iloilo. Ipadúl-ung mo inâ sa Ilóngílong. Send that to Iloilo. Dul-ungí ang ákon baláy siníng bág-o nga baúl. Convey this new trunk to my home. Dinul-ungán níla kamí sing isá ka gatús ka bílog nga páhò. They brought us a hundred mangoes. (see hatúd, dalá).


halatudandulús

Hiligaynon

Telegraph office, place where telegrams are received or despatched. (see hatúd, dulús, hatuddulús).


hatdan

Hiligaynon

From hatúd-to convey, transfer, etc.hátol

Hiligaynon

(B) To take or bring with. Diín mo hatólon ang bátà? Where are you taking the baby? Anó ang ginahátol mo? What are you bringing with you? Ginhatólan níya akó sang ákon sapátos. He brought me my boots. (see dalá, dádol, hatúd).


hatúd

Hiligaynon

To take there, convey, carry, transfer to. Ihatúd mo inâ dídto. Take that there. Carry that over there. Hátdi (hatudí) siá siníng mga ságing. Hand these bananas to him. Ginhatúd mo na dídto sa kay Fuláno ang mga sapátos nga íya gintúgon?-Walâ pa akó makahatúd sinâ, kay masákò ang trabáho ko karón, ápang pagaihatúd ko gid inâ dídto sa buás sa ága. Have you taken the boots to N.N., as ordered by him?-No, I could not take them there as yet, for I am very busy at present, but I will certainly deliver them there to-morrow morning. (see dalá, hátol).


hatuddulús

Hiligaynon

Telegram. (A modern term; see hatúd, dulús).


káwat

Hiligaynon

(H) Stealth, secrecy, wiliness, slyness, craftiness; to steal, rob, commit theft, take, pilfer, filch, pinch, nab, prig, appropriate unlawfully. Sa káwat. Secretly. On the sly. Stealthily, craftily, cunningly. Sín-o balá ang nagkáwat sang ákon taknáan? Who has stolen my watch? Indì ka magkáwat (mangáwat). Don't steal. Kinawátan si Fuláno sing duhá ka mángmang. N.N. had two pesos stolen from him. Indì mo pagbáklon ang mga butáng nga nahibál-an mo nga kináwat. Don't buy things you know are stolen. (see tákaw, káwtì, tíkas).


káwtì

Hiligaynon

Dim. of káwat. To pilfer, sneak, steal a little, be a thief in a small way, to commit a petty theft.


kinawatáy

Hiligaynon

Stealing, robbing, burglary; to steal, rob (of many). (see káwat).


kiô

Hiligaynon

To abstract, purloin, filch, pinch, pilfer, steal, (see tíkas, takáb, tákaw, káwat, káwtì, kúhà).


kiyô

Hiligaynon

To steal, pilfer, rob. See kiô. (see káwat, tíkas).


lág-it

Hiligaynon

Sneak, cheat, trickster, impostor, swindler; to cheat, trick, do, swindle, sneak, steal, defraud, deceive. Lág-it nga táo. A sneak or swindler. Ginlág-it níya akó. He tricked me, cheated me. Indì mo siá paglag-itán sang íya kwárta, índì mo paglag-itón ang íya kwárta. Don't do (swindle) him out of his money, don't sneak his money. (see hásò, agóng, tíkas, káwat, etc.).


límbong

Hiligaynon

Fraud, imposture, cheating, swindle; to cheat, defraud, impose upon, bilk, diddle, do, take in, swindle, commit a fraud, appropriate fraudulently. Indì ka maglímbong kag índì ka magpalímbong. Don't cheat and don't allow yourself to be cheated. Linimbongán akó níya sing tátlo ka písos. He defrauded me of three pesos. Sa limá ka mángmang ilímbong mo sa íya ang tátlo. Of the five pesos keep back three yourself (and give him only two-or-defraud him of three pesos out of five). (see dáyà, agóng, lág-it, palítog, káwtì, káwat, tíkas, tákaw, likúm, lílong, tágò).


makáwat

Hiligaynon

(H) Thief, sneak, cheat, embezzler, pilferer, pick-pocket, robber, burglar. (see káwat, matákaw, makáwtì, maniníkas, swítik, sagumár).


pakáwat

Hiligaynon

Caus. of káwat. Bantayí siá kag dílì mo siá pagpakawáton sináng mga páhò. Watch him well and don't let him steal those mangoes.


pangáwat

Hiligaynon

(H) Freq. of káwat-to steal, etc. (see panákaw, tákaw, paníkas).


panghatúd

Hiligaynon

Freq. of hatúd-to deliver, hand over.


paníkas

Hiligaynon

Freq. of tíkas-to steal, pilfer, thieve, sneak, purloin, filch, appropriate secretly. (see tákaw, takáb, káwat).


1 2