Search result(s) - pílak

pílak

Hiligaynon

Silver; money; to turn into money. Pilákon mo lang iníng mga kadiós. Turn these cadios-peas into money. Make money on these cadios-peas, (i.e. sell them).pilák

Hiligaynon

To throw-, cast-, chuck-, away, fling off, hurl. Ipilák sa gwâ iníng mga ságbot. Throw this rubbish out. Pilakí akó sing isá ka sipî nga ságing. Throw me a cluster of bananas.


bálang

Hiligaynon

To throw, fling, hurl, cast, pitch, chuck, toss, send at, pelt, stone. Balánga siá sing bató. Throw a stone at him. Ginbálang níla ang haló sing mga bató. They pelted the iguana with stones. Balángi ang amô sing tinápay. Toss some bread to the monkey. Ibálang iníng bató sa báboy. Throw this stone at the pig. (see habóy, pilák).


balíghot

Hiligaynon

To bind, fasten, lash, knot, tie with a knot. Balighotá ang písì, dílì mo pagbaloón. Fasten the cord with a knot, not with a loop or bow. Ibalíghot iníng písì sa pinutús. Tie the parcel with this string. Ibalíghot mo akó siní. Bind this for me. Ang pílak íya binalighotán sang íya pányo. He tied the money in his handkerchief. (see higót, balô).


bálik

Hiligaynon

To come back, return, go back to the place one came from. Nagbálik siá sa Ilóng-ílong. He went back to Iloilo. Balíkon mo ang maléta nga nalipatán ko. Go back and fetch the handbag I forgot. Balíki si Hosé. Return to José. Ginbálik níya ang pílak nga íya ginhulám. He returned the money he had borrowed. Ibálik mo na ang líbro ko. Now at last give me back my book. Ipabálik lang inâ sa íya. Just send that back to him. Binalíkan níya ang ámon baláy, kay bangúd sang bahâ walâ siá makatabók sa subâ. He came back again to our house, for on account of the freshet he could not cross the river. Binalíkan pa gid sang idô ang diótay nga kárne nga íya nabilín. The dog went back again to the little meat he had left. (see úlì, buélta, panumbalík).


banál

Hiligaynon

To lift up and fling down, to take or raise up and throw to the ground, to take hold of and hurl to the floor. Ibanál mo siá sa kalóg. Take hold of him and fling him into the ditch. Sa dakû nga kaákig ginbanál níya si Fuláno sa salúg. In great exasperation he seized N.N. and threw him to the floor. Iníng búhò amó ang ginbanalán (binanalán) níya sa kay Fuláno. This is the hole into which he flung N.N. (see pilák, habóy, tulúd, tíklod).


báton

Hiligaynon

To receive, accept, take. Nakabáton ka sang ákon sulát? Did you receive my letter? Hóo, nabáton ko. Yes, I received it. Batóna iníng regálo. Accept this present or gift. Ibáton mo akó sinâ. Kindly accept (and guard) that for me. Nabáton ko ang pílak nga ímo ginpadalá sa ákon sa koríyo. I have received the money you sent me by mail. Ihátag ko kuntánì sa íya iníng tulún-an, ápang índì siá magbáton. I should like to give him this book, but he will not take it. Ginabáton sang Diós sing malolóy-on ang mga pangamúyò sang mga mahinulsúlon. God mercifully receives the prayers of the contrite. Pangasáw-on kuntánì ni Fuláno si Fulána, ápang ang íya sinâ nga ginikánan índì magbáton sa íya. N.N. would like to marry Miss N.N., but her parents will not accept him (as their son-in-law). (see balatonán-reception-room: dawô, dáwat).


báwì

Hiligaynon

To redeem, reclaim, deliver, free, save, set at liberty, liberate, release. Bawía siá. Deliver him, free him. Ginbáwì kitá ni Hesukrísto sa salâ kag sa inpiérno. Jesus Christ redeemed us from sin and hell. Ibáwì mo iníng pílak sa ímo dútà. Use this money to reclaim your land. Nabáwì siá sa kamót sang íya mga kaáway. He was saved from the hands of his enemies. Kon mga saráng, ibáwì akó sang ákon umá nga ginprénda ko. Please, if possible, reclaim for me the land I mortgaged. Kon índì ka magbáyad sang ímo nga útang sa napátud nga ádlaw, índì mo na mabáwì ang síngsing nga ginprénda mo. Unless you pay your debt on the day assigned, you will not be able to redeem your pawned ring. Ang mga Móros nabawían na, konó, sing duhá sang íla mga biníhag. It is reported that two of the captives led away by the Moros have been freed. (see tubús, luás, gáwad).


búsuk

Hiligaynon

Throw-, drive-, plunge-, hurl-, fling-, cast-, into. Ginbúsuk níya ang íya lúthang sa túbig. He threw his rifle into the water. (see búgsak, pilák).


buúl

Hiligaynon

(B) To take, fetch, bring, carry away, take along with. Búl-a ang pílak. Take the money. Sín-o ang nagbuúl sang pínggan? Who took away the plate? Búl-i akó sing túbig. Bring me some water. Búl-i ang alhíbi sing túbig. Take some water from the tank. Ginbúlan or binúl-an akó níla sing humáy. They took some rice from me. Indì ka magbuúl sinâ kon waláy túgut sang tagíya. Don't take that without permission of the owner. Ibuúl mo akó dídto sang ákon pinutús. Kindly fetch me my parcel from there. (see kúhà).


dihót

Hiligaynon

To run eagerly after, covet, desire, seek or try to obtain, hanker after. Ang kwárta ko lang amó ang ginadihót mo. You are only after my money. Dihotá ang pílak sang maéstro, kay kaína nakabáton siá sang íya binúlan. Try to get some money from the teacher, because a short while ago he drew his monthly salary. Indì mo pagdihotón sing lakás ang mga kalingáwlingáwan. Don't go in too much for pleasure. (see lagás).


i

Hiligaynon

A prefix used:-

1.) in forming all the passive tenses of many verbs having a passive in "i". Many verbs indicating an action that removes something from the agent belong to this class, as: to sell, send, throw, pay, give, hand over to (balígyà, padalá, pilák, báyad, hátag, túnghol), etc. In the forms with gina-and gin-the "i-" is either prefixed or (now commonly) left out entirely, whilst in the forms with paga-and pag-the "i-" comes between the root and paga-or pag-, e.g. hátag-to give. Iginahátag (ginahátag) níya iní sa ákon. He is giving me this. Iginhátag (ginhátag) níya iní sa ákon. He gave me this. Pagaihátag gid níya iní sa ákon. He will surely give me this. Walâ níya pagihátag iní sa ákon. He did not give me this. Indì níya pagihátag iní sa ákon. He will not give me this. Ihátag iní sa ákon. Give me this, etc.

2.) in expressing the idea of-the means by which-,-the instrument with which-, a thing is done, e.g. búhat-to make. Ibúhat iníng káhoy sang ákon baláy. Make use of this wood for building my house. Bakál-To buy. Iníng tátlo ka mángmang ibakál mo sing bág-o nga kálò. Buy a new hat with these three pesos, etc.

3.) in expressing a polite request, e.g. Ipalíhog mo akó ihátag sang ákon katahurán sa kay Fuláno. Do me the favour of paying my respects to N.N. (see ig-, iga-, ika-, inog-).

-i, A suffix used in the passive impersonal imperative, in the passive negative present, and in the passive negatived past of verbs having a passive in-an, e.g. patíndog-to set up, build. Patindogí (walâ níya pagapatindogí, walâ níya pagpatindogí) sing baláy iníng lugár. Build (he is not building, has not built) a house on this pot.


ingréso

Hiligaynon

(Sp. ingreso) Income, receipts, revenue, returns, earnings, fees, entry; to come in, be paid in, etc., pay by installments. Ang kwárta nga natípon iingréso mo sa bánko. Pay the money collected in to the Bank. Naingresohán kamí sing diótay lámang sang búlan nga tinalíkdan. Last month our receipts amounted to little. Paingresohá siá sang amó nga pílak sa ákon. Make him pay that money over to me. (see pangítà, kinitáan, pílak, nga, nagasulúd).


íwat

Hiligaynon

Scarcity, rareness, want, dearth, scantiness; to be scarce, rare, difficult to obtain, etc. Sa karón nga panahón nagaíwat ang pílak. At the present time money is scarce. (see hínà, íngol).


garanátsa

Hiligaynon

(Sp. echar granos) To waste, squander, spend freely, be prodigal, lavish, thriftless, extravagant; spendthrift, improvident. Garanatsahá lang ang pílak mo, kon amó ang buót mo. Waste your money, if such is your will. Ang buhahâ nga táo amó ang nagagaranátsa. The spendthrift squanders money. Napúto siá, kay gingaranátsa gid lang níya ang kwárta. He became bankrupt, because he spent money too freely. (see granátsa, garnátsa, hinguyáng, úsik).


gastár

Hiligaynon

(Sp. gastar) To spend, disburse, lay out, expend, pay; consume, use up, wear out, make the worse for wear, waste, squander. Nagastár na ang pérno. The iron bolt is worn thin. Gingastár níya ang madámù nga pílak sa walâ sing pulús. He spent much money to no purpose. Indì mo paggastahán sing lakás ang mga kalingawlingáwan. Don't spend money extravagantly on diversions. Pilá ka galón nga gasolína ang igastár mo sa isá ka pagpakádto-pagpakarí? How many gallons of gasoline do you use up in one round-trip? (see gásto, hinguyáng).


gáto

Hiligaynon

(Sp. gato) A male cat, tom-cat; money-bag; cock, hammer, trigger of a gun. (see kutî, kuríng, púyo, sulúdlan-pílak, gatílyo).


gúnda

Hiligaynon

To deteriorate, wane, decline, worsen, fall off. Nagagúnda na ang láwas níya, kay tigúlang na man siá. His bodily strength is declining now, for he is getting old. Naggúnda ang mga palatikángan tungúd sang kaíwat sang pílak. Business has declined on account of the scarcity of money. Kon mínus ang patubás, magagúnda ang komérsyo. If the harvest is bad, commerce will fall off.


gús-ab

Hiligaynon

To bite, snap, nip, gnaw, champ, manch, crunch, craunch, nibble (a bone or the like). Gingus-abán sang idô iníng túl-an. The dog has gnawed this bone. Halá, gus-abá lang sing maáyo ang ímo báyò, kay madámù ang pílak mo nga inugbalakál! You just bite the sleeve of your jacket, as you have so much money to buy (a new) one! (sarcastically said to children biting their sleeves in anger or disappointment). Ipagús-ab lang sa idô iníng mga túl-an. Give these bones to the dog to gnaw. Andamí ang idô, kay daw buót siá maggús-ab sang ímo pusúpusuán. Beware of the dog, for he looks as if he means to nip you in the calf of the leg.


gútum

Hiligaynon

Hunger, starvation, famine, want-, dearth-, scarcity-, of food; to cause hunger, etc. Ginagútum akó. I am hungry. Pagagútmon ka gid sa dálan kon magkádto ka sa malayô. You will certainly get hungry on the road, if you go far. Ang pagpangabúdlay nagpagútum sa íya. The work made him hungry. Ginapagútman níya ang íya kabáyo. He is keeping his horse on a hunger-diet. Kon sa pílak ímol silá, matúod, ápang kon sa pagkáon maáyo ang íla kahimtángan, kay walâ silá sing gútum. They are poor in money, that is true, but as regards food they are well off and there is no famine amongst them. Kon amó ang baláy nga ímo ginadayónan índì ka gid magútum, kay mainamomáhon silá kaáyo. If you stay at that house you will surely not go hungry, for they are very hospitable.


1 2 3 4 5 6