Search result(s) - gawáng

gawáng

Hiligaynon

Door, gate, gateway, portal, exit, entrance; window, look-out. (see ganháan, gangháan, puérta, puertáhan, gawahán, talámbwan, talamwáan, bintánà).


bentánà

Hiligaynon

(Sp. ventana) Window, casement. (see talamwáan, gawáng).


gangháan

Hiligaynon

Door, gate, gateway, entrance, exit, portal, postern, wicket. (see gawáng, puérta, puertáhan, ganháan).


gáwa

Hiligaynon

To observe, look at, view, gaze at, eye, keep an eye on, watch from a window or the like. Gawáha kon sín-o ang sa idálum. Look out and see who is below. Igáwa akó kon sín-o ang nagaámba dirâ sa hágdan. Kindly look out and see who is singing on the stairs. Dáyon lang siá nagagáwa sa bintánà sa mga umalági sa idálum. She is always looking out of the window to watch the passers-by below. Magbulúsbúlus kamó maggáwa sa gawáng sa mga nagalubás sa dálan kag kon ínyo makítà si Fuláno pahapíta siá dirí. Watch in turns from the window the passers-by on the road, and if you see N.N. invite him up here. Gawáhi sing sugâ ang táo dirâ sa atubángan sang baláy. Take a light and observe the man there in front of the house. Ginawáhan níya sing pasílak ang makáwat. He watched the thief by means of a flashlight. (see bántay, tíid, áwhog, áwhang, ánghaw).


gimáw

Hiligaynon

To stick out, project, protrude, be visible, appear. Sa baláy ni Fuláno may nakítà akó nga úlo nga nagagimáw sa gawáng, ápang walâ akó makasáyod kon kay sín-o yádto. At N.N.'s house I saw a head at the window but I do not know who it was. Sang ámon pagbalikíd sa bánwa nga ámon tinalíkdan walâ na sing pamaláy nga saráng námon makítà kóndì ang atóp gid lámang sang kampanáryo nga nagagimáw. When we looked back at the town we had left we could not see a single house, but the roof of the belfry was still visible. (see gitíb, girím).hamón-hámon

Hiligaynon

(B) Cover, curtain, screen, blind. Butangán nínyo sing hamónhámon ang gawáng, agúd índì kitáon ang mga nagasulugál. Screen the window (door), so that the gamblers may not be seen. (see lipód, kúmbung, biómbo, kortína).


liwanán

Hiligaynon

(B) Door, door-step, entrance or outlet. (see gawáng, ganháan, gangháan, puertáhan).


puérta

Hiligaynon

(Sp. puerta) Door, gate, portal, postern, entrance; gate-money, entrance-fee. (see ganháan, gangháan, gawáng, entráda).


sumálà

Hiligaynon

(B) It is up to, the responsibility lies with, it rests with; not as, not like, contrary to, not following the example of. Sumálà dián kanímo (sa ímo). (Dirâ lang inâ sa ímo). As you wish or like. Do as you please. The responsibility lies with you. Kon magágto kamó sa marayô nga umá magbálon gid kamó, sumálà kang natabû kanámon kóndì nagútum kamí. (Kon magkádto kamó sa malayô nga umá magbálon gid kamó, tan-awá ang natabû sa ámon kóndì nagútum kamí). If (When) you go to a distant country district take provisions along and learn from what happened to us, for we got hungry (having neglected to carry provisions with us). Kon gabíi nga hóras ukón táknà nga inugturúg ron, mamíntal gid kamó kang mga gawáng kag ganháan, sumálà kay Fuláno kóndì ginsakáan ang baláy na kang matákaw. (Kon gáb-i nga óras ukón táknà nga inugtulúg na, mamíntal gid kamó sang mga bintánà kag puertáhan, tan-awá si Fuláno kóndì ginsakáan ang íya baláy sang makáwat). At night when it is time to go to bed, bar your windows and doors and do not follow N.N.'s example, for (as he had neglected to do so) thieves entered his house.


takóp, takúp

Hiligaynon

Cover, cap, top, lid, shutter; to cover, put a lid on, to close, shut. Tákpi (takupí) ang gawáng. Shut the window. Natákpan ang ganháan. The door is (was) closed. Ang mga buluthúan pagatákpan sa búlan sa Márso. The schools will be closed in March. Itakóp ang táklub sa kólon. Put the lid on the rice-kettle. Patákpa si Hosé sang ganháan sang kosína. Let José (Order José to) close the door of the kitchen. (see táklub, háon, soón).


talámbwan

Hiligaynon

Window. See talamwáan. (see gawáng, bintánà).


talamwáan

Hiligaynon

(H) Window, look-out; view, vista, prospect, perspective, belvedere. (see támwà, talámbwan, bintánà, gawahán, galawahán, panilagán, palanilagán, gawáng).


támwà

Hiligaynon

To look out or in, have a peep at something, look at something furtively, gaze at stealthily, pop one's head in (up); to make one's appearance, inspect, look things over, look into, examine. Walâ gid siá pagtámwà sa digamohán. She never even as much as looks into the kitchen. Sang pagligad (paglubás) ko sa íya baláy nagatámwà siá sa bintánà. When I passed his house he was looking out of the window. Nagtámwà siá sa gawáng. He popped his head out of the door (window). Tamwaá siá. Observe him. Watch him. Look at him (from the window, the door, an aperture, etc.). (see gáwa, láaw, lántaw, língling, bántay, panílag, túluk).


yángyang

Hiligaynon

Wide open; to open, be wide open. Yángyang ang ganháan. The door is wide open. Indì mo pagkalipatán sa pagyángyang (pagpayángyang) sang tanán nga mga gawáng. Don't forget to open all the doors and windows. (see wángwang, bukás, ábri).


wáng-it

Hiligaynon

To gnaw, nibble, bite off piece by piece. Wang-itá lang ang maís nga binóog. Just gnaw (off the cob) the roast corn (popcorn). Ang idô nagawáng-it sang túl-an. The dog is gnawing the bone. Ang mga bátà malúyag magwáng-it sang tubó. Children like to eat sugar-cane (biting bits off the stalk). (see páng-os, háng-it, kítkit).


wángwang

Hiligaynon

Wide open, gaping; to gape, be or make wide open. Wángwang nga pilás. A gaping wound. Nagawángwang ang gangháan. The door is wide open. Wangwangí ang pilás, agúd maggwâ ang nânâ. Open the wound so that the pus may flow out. (see wándang, bábha, wáwha, gísì).