Search result(s) - walá

walâ

Hiligaynon

No, not, none, no one, not any, nothing; there is not, does not exist, there has not been (existed); to be not, have not, be a nonentity, to lack, be deprived of, be not there, to disappear, be gone. Nagkádto ka dídto?-Walâ (akó magkádto). Did you go (Have you been) there?-No, I did not go (I have no been there). Walâ siá pagsugál. He does not gamble. He never gambles. Walâ siá magsugál kahápon. He has not been gambling yesterday. Walâ siá magasugál. He is not gambling (just at present. May kwárta ikáw?-Walâ. Have you (any) money?-No, I have not (none). Walâ kamí sing humáy. We have no rice. Walâ siá dirí. He is not here. Walâ akó gánì sinâ makasáyod. I really did not know it (that). Walâ níya pagtumána (pagatumána) ang sógò. Walâ siá magtúman (magatúman) sang sógò. He did not fulfil (is not fulfilling) the order or precept. He was (is) disobedient. Walâ siá magatoón sa karón nga túig. He is not studying (schooling) this year. Náno na lang ang ímo sinâ sa íla pagdakúp, kon walâ ka sing hinangíban? How can you catch (arrest) them unarmed (without arms, unless you have arms)? Sa walâ sing kon anó--. Without any apparent reason--. Suddenly--. Without much ado (fuss)--. Walâ sing anó man. Don't mention it. It is very little (nothing). Sa walâ gid madúgay umabút siá. It did not last long before he arrived. Sa walâ sing balíbad (lídan). Without excuse (fail). Ginakawalaán (Ginakawád-an, ginakawár-an) silá konkaisá sing pagkáon. At times they have nothing to eat (are lacking, are deprived of, food). (see waáy, waláy, wáy, warâ, warát, warâ, ti, , dílì, índì, bokón, kinawalâ).


wálà

Hiligaynon

To deny, gainsay; to forget, forgive. Ginawálà níya ang íya útang. He denies his debt. Waláa inâ sa ímo panumdúman. Forget it. Wipe it off your memory. Waláon (wád-on, wár-on) mo ang íya nga sayúp. Forgive (Pardon) his fault. Ang pagkawálà sang mga salâ. The forgiveness of sin. (see walâ, himutíg, patáwad, pálà, dúlà).


walá

Hiligaynon

Left, the left hand. Sa walá. To the left. On the left hand. At the left side. Walá siá sing panglabô, pangáon, etc. He cuts, eats, etc. with the left hand. Walá ang ayón mo ukón ang toó? Are you left-handed or right-handed?


a

Hiligaynon

A suffix of verbs that have a passive in-on. This suffix occurs in the following tenses:

1.) The passive impersonal imperative. Buháta iní. Do this. (búhat, buháton). Higugmaá kag tahúra (-úda) ang ímo ginikánan. Love and respect your parents, (higúgma, higugmaón; táhud, tahúron, tahúdon).

2.) The passive negative past. Walâ níya pagbuháta iní. He did not do this. Walâ ni la pagtumána ang íla katungdánan. They have not fulfilled their duties, (túman, tumánon).

3.) The passive negative present. Sa karón walâ na níya pagaúmha iníng bánglid. He now no longer tills this slope, (umá, úmhon). Tungúd sang kadamuón sang íla mga páhò, walâ na níla pagaisípa, kóndì ginosokób na lang sa pasungán. Owing to the great quantity of their mangoes they no longer count them, but measure them by the bushel. (ísip, isípon). Ngáa man nga walâ mo pagapatindogá ang halígi? Why are you not setting up the post? (pa, tíndog, tindogón).


abilidád

Hiligaynon

(Sp. habilidad) Ability, capacity, expertness, talent, mastery, knowledge, dexterity. Walà siá sing abilidád sa amó nga palangakóan. He has no capacity for such an office, (see kasángkul, álam, kaábtik, takús, tinón-an).ábri

Hiligaynon

(Sp. abrir) To unlock, unfasten, open; to begin, commence, said of schools, classes, sessions, meetings, etc. Abrihi ang puérta, ang bintánà, etc. Open the door, the window, etc. Naabrihán na ang mga kláse. Classes have commenced. Ang makáwat walâ makaábri sang káha. The thief could not unlock-, open-, the safe. Kon walâ ka sing yábi nga ikaábri sa ganháan, bingkalá na lang. If you have no key that can unlock the door, simply burst the door in. (see bukás).


ábut

Hiligaynon

To reach, come up with, overtake, catch up with. Abúton ko ikáw karón. I shall soon overtake you. Dalágan ka, agúd dílì ka maábut kag sungáyon sang karabáw nga simarón. Run, lest the wild buffalo should catch and toss you. Básì maábut mo pa siá sa dálan. Possibly you may overtake him yet on the road. Nagabút gid siá, ápang walâ makaábut sang misa. He arrived, indeed, but too late for hearing Mass. (Literally: "----, but he could not reach Mass).


agáw-agawón

Hiligaynon

What is to be or should be snatched from or saved at once. Sang pagabút námon dídto walâ na siá sing pangalibútan kag agáwagawón gid siá. When we arrived there he was already unconscious and it was high time for us to try to save him. (see ágaw, hingagawón, hilingagawón).


ágda

Hiligaynon

To invite, to ask or request one's presence. Agdahá siá. Invite him. Ginágda mo na ang tanán mo nga mga ábyan? Have you invited all your friends? Ang áton piésta pagaagdahán ko sing madámù nga mga Párì. I shall invite many priests to assist at our feast. I shall request the presence of many priests at our feast. Ari na ang mga inágda. The invited guests are now here. Nalipatán níya sa pagágda sánday Pedro. Paagdahón ko siá sa íla or ipaágda ko silá sa íya. He forgot to invite Peter and his friends or Peter and his family. I'll make him invite them. Padálhan ko siá kuntánì sing sulát nga iágda ko sa íya, ápang walâ gánì akó kasáyod kon diín siá nagapuyô karón. I should like to send him a letter of invitation, but I do not know where he is staying at present. (see abiár, hágad, kángay, )


ági

Hiligaynon

Passage, trace, incident, event; to go by, pass by, pass through. Ang mga ági kag bilín sang salâ. The traces and remains of sin. Ang mga ági sang íya kabúhì. The incidents of his life. Kon magági ka dirí, hapíti kamí. If you pass this way, visit us. Indì ka makaági dirâ, kay nakodalán ang umá. You cannot pass through there, for the field is fenced in. Ang dalán nga íla ginágyan (ginagíhan)-. The road over which they passed-. Iági akó siníng tulún-an sa kay Fuláno. Kindly hand this book over to N.N. in passing. Buás ágyon ko ikáw. Tomorrow I'll call for you in passing (and take you along). Buás ágyan ko ikáw. Tomorrow I'll visit you on my way. Paágyon mo kamí sa ímo umá. Let us pass through your field. Dílì mo pagpaágyan sa íla ang áton umá. Don't allow them to pass through our field. Walâ pa akó kaági (makaági) dídto. I have never been there yet, I have had no occasion to pass that way, I have not seen or passed that place at all.


águd

Hiligaynon

Use, usefulness, utility, advantage. Walâ gid siá sing águd. He is quite useless. Ang ákon plúma walâ na sing águd. My pen is of no use any more. (see pulús).


akó

Hiligaynon

The first person singular of the personal pronoun: I. Sín-o ikáw?-Akó?-Hóo.-Akó amó si Fuláno. Who are you?-I?-Yes-I am N.N. Akó amó ang nagbúhat siní. I did it, I was the one who did it. Akó sing ákon or akóy ákon walâ sing lábut sinâ. I, for my part or as far as I am concerned, have nothing to do with that. Akó amó ang amó sa gihápon. I am He who is ever the same, "I am who am", (Sum qui sum).


ákon

Hiligaynon

My, mine; by or through me; sa ákon-me; to, on, upon, from, away from, towards, in, at, into me. Ang ákon kálò. My hat. Akon iní nga baláy. This house is mine, -belongs to me. Yanâ nga umá ákon gid. That field is my own, -belongs to me alone. Dílì ákon iní nga tulún-an. This book is not mine or does not belong to me. Akon ginhímò iní. This was done by me, I did it. Akon siá pagaluasón. Through me he will get free, I will free him. Walâ siá paghigúgma sa ákon. He has no love for me, does not love me at all. Kon sa ákon lang walâ akó sing kabilinggan. As far as I am concerned I have nothing against it. Nagapalapít siá sa ákon. He is coming towards me, is approaching me. Sa dak-ú nga katístis ginhímò níya iní sa ákon. He did this to me very maliciously. Kútub sang paghalín níya dirí sa ákon túbtub nián walâ ko siá makítà. Since he went away from me until now I have not seen him. Sa ákon bántà índì na siá magbálik sa ákon. In my opinion he will not return to me any more. Kon kís-a dumángat sa ákon ang masubô nga panghunâhúna--. Now and then sad reflections come upon me--. (see nákon, ko, ímo, nímo, mo, íya, níya, ámon, námon, áton, náton, ta, ínyo, nínyo, íla, níla).

N.B. The difference between the use of "ákon" and "nákon, ko" is as follows:

1) in the meaning of a possessive pronoun "ákon" is put before and "nákon, ko" are put after the word they respectively qualify, e.g. Ang ákon idô. Ang idô nákon (ko). My dog. Ang ákon amáy tigúlang na. Ang amay nákon (ko) tigúlang na. My father is now old.

2) in the meaning of a predicative adjective "ákon" is always used and never "nákon" or "ko". Akon iní nga pínggan or Iní nga pínggan ákon. This plate is mine, belongs to me. Dilì ákon iní nga páhò or Iní nga páhò dílì ákon. This mango is not mine, does not belong to me.

3) in the meaning of a personal pronoun with the preposition "s", "ákon" is used exclusively and never "nákon" or "ko" e.g. Ginhátag níya inâ sa ákon. He gave that to me. Nagsúmbag siá sa ákon. He hit (boxed) me.

4) in the meaning of "by me, through me" as a personal agent "ákon" always stands before the verb and can only be used, if the verb is not negatived. Akon ginbúhat iní. This was done by me. Sa waláy duhádúha ákon siá pagaduáwon. Of course, he will be visited by me i.e. I will pay him a visit. Dílì balá matúod nga ákon siá nabayáran? Isn't it true, that he was paid by me i.e. that I paid him? "Nákon" and "ko", if employed in such sentences, take their place invariably after the verb: Ginbúhat ko (nákon) iní. Sa ualáy duhádúha pagaduáwon ko (nákon) siá. Dílì balá matúod nga nabayáran ko (nákon) siá?

But if the verb is negatived "ákon" cannot be used; "nákon" or "ko" must then be employed and be placed between the negative adverb and the verb: Walâ ko (nákon) pagbuháta iní. This was not done by me. Dílì ko (nákon) malipatán iní. I cannot forget it. Indì ko (nákon) malíngkang iníng bató, kay mabúg-at gid. I cannot move this stone, for it is very heavy. Indì pa nákon (índì ko pa) mapúy-an ang bág-o ko nga baláy, kay walâ ko pa (ualâ pa nákon) pagbutangí sing mga galamitón nga kinahánglan. I cannot live in my new house yet, because I have not yet put in the necessary furniture. Walâ ko (nákon) siá pagagdahá kag índì man nákon (índì ko man) siá pagagdahón, kay maláin siá sing pamatásan. I neither invited him nor will I invite him, because he has vicious habits.

5) in sentences where the verb is preceded by a quasi-auxiliary or by adverbs of time or place like "saráng, buót, diín, dirí, dirâ, sán-o pa, etc." "nákon" or "ko" should be used before the verb, even if the latter is not negatived, e.g. Saráng ko mabúhat iní. I can do it. Buót ko ímnon iníng bino. I wish or like to drink this wine. Sán-o ko pa (sán-o pa nákon) mapatíndog ang bág-o nga baláy? When shall I be able to build the new house? Diín ko (nákon) makítà ang kwárta? Where can I find the money?

The foregoing examples and rules are applicable to all personal and possessive pronouns, "ímo, íya, ámon, áton, ínyo, íla" following "ákon" and "nímo, mo, níya, námon, náton, ta, nínyo, níla" following "nákon, ko".


álam

Hiligaynon

(H) Knowledge, wisdom, learning; to be or become wise, learned, to know. Walâ siá sing álam. He has no learning, has had no education. Pisáni ang pagtoón mo, agúd magálam ka. Study with application, that you may become learned or well educated. Sádto ánay walâ siá sing tinón-an, ápang karón nagálam na gid siá. Formerly he had no schooling, but now he is quite learned. Indì kamó manúgid sa íya sinâ, kay maaláman man níya sa olíhi. Don't tell him that now, for he will get to know it later on all the same. Paalámi siá. Tell him or warn him beforehand. Anó ang ímo naaláman? What do you know? What have you learned? Ginpaaláman níya kamí nga dáan nga maabút ang manugusísà sa amó nga ádlaw. We were warned by him long before, that the inspector would come on such a day. Ipaálam sa íya nga nagubâ ang táytay. Send him word that the bridge is broken down. (see kaálam, maálam, kinaálam, kinaádman, máan).


álap

Hiligaynon

The last cleaning of rice before it is washed and got ready for the kettle; to clean rice after the two siftings called "tahúp" and "sisíg" respectively. Alápi ang bugás. Clean the rice. Separate from the rice all admixtures (that should not be boiled together with the clean, properly hulled rice). Iálap akó ánay sináng bugás. Please clean that rice for me. Ipaálap ang bugás sa bátà. Get the servant to clean the rice. Walâ siá sing inalápan. He has no clean rice.


aláp-álap

Hiligaynon

Freq. of álap. The phrase "Walâ siá sing aláp-alápan" means: "He is so busy that he is unable to cope with the work". Literally: he has no clean rice in the house (being unable to attend to that on account of having much other work).


alapután

Hiligaynon

(H) Goal, end, termination of a journey, resting place, abode. Táo nga walâ sing alapután. A man that has nowhere to go to, to stop at or live in, a man without settled abode. Kon may malumús sa ilayá sang subâ iníng báhin sang báybay amó sing masamí ang alapután sang bángkay. If someone (drowns) is drowned further up (in) the river, this part of the beach is quite frequently the place where the corpse is washed ashore. (see áput, apútan).


aligótgot

Hiligaynon

Resentment, ill feeling, grudge, anger, animosity, umbrage, pique, ill-, bad-, blood, ill-will, to bear-, owe-, a grudge, harbour or nurse resentment, to be angry, have an ill feeling. May aligótgot siá sa ákon. He has a grudge against me. Indì mo siá pagaligotgotán. Don't bear him any resentment. Nagaaligótgot siá sa kay Fuláno, kay walà níya pagtumána ang íya ginsáad. He has an ill feeling against N.N. because he did not fulfil his promise. (see ákig, súnggud, súngon).


alínton

Hiligaynon

To transfer, hand over, deliver to, hand down; come down to, be conveyed or transferred. Ang íya sinâ nga marágtas nagalínton sa áton sa sugíd-súgid sang mga mál-am. The history of that episode came down to us through the oral tradition of the old people. Ialínton ang baúl sa baláy. Transfer the box to the house or convey the box home. Ginalínton (ginpaalínton) ko ang ákon kasangkápan sa baláy. I transferred my equipment to the house. Ginpaalintonán kitá sang áton mga ginikánan sang íla nga mánggad. Our parents handed down to us their property. Ang mga Apóstoles nagpaalínton sa áton sing madámù nga mga kamatuóran nga walâ masulát sa sántos nga ebanhélyo. The Apostles handed down to us many truths that were not written in the gospel.


alobáybay

Hiligaynon

Handrail, railing to hold oneself by, balustrade. Also used as a verb. Alobaybayí ang hágdan sang ímo baláy. Make a handrail for the ladder leading up to your house. Iníng hágdan walâ sing alobáybay. This ladder has no handrail. Naalobaybayán ang íla nga pántaw. Their kitchen balcony is surrounded by a balustrade. Mangalobáy-bay kamó kon manáug. Keep your hand on the handrail when you go down-stairs. Nagapangalobáybay na ang bátà. The baby is already learning to walk or making its first steps by keeping itself up or supporting itself by holding on to a chair, a wall, etc. (see gabáy, gabayán).


1 2 3 4 5 6 7 8 9