List of Hiligaynon words starting with the letter S - Page 74

sóob, soób

Hiligaynon

To put on a garment, to dress, etc. See sóklob, súl-ub. Sób-a ang báyò mo. Put on your jacket.


sóod

Hiligaynon

(B) To be nearly related, closely akin or related (connected); to be close by, near by. Nagasóod balá ang ínyo paghimatâ? Are you, perhaps, nearly related? Dílì gid sóod (Bokón ti sóod, warâ pagsóod) ang ámon pagparientíhay. Our relationship is not near. Sóod gid ang ánda (íla) paghimatâ. They are near relations. They are quite closely related. Nagasóod gid ang ánda (íla) pagkaábyan. They are intimate friends. (see sumúod).


soód-sóod

Hiligaynon

Dim. and Freq. of sóod. To be rather closely connected, related, etc.


soók

Hiligaynon

Away from the centre, outskirts, nook, corner, situated in the interior of the country, an out-of-the-way place; to be away from the centre, etc. (see doók, loók).


sóok

Hiligaynon

To hollow out, undermine, eat away. Nasoókan (Ginsóok sang túbì) ang pángpang sa ubús sang baláy ni Fuláno. The bank near N.N.'s house is undermined. (see síok, áb-ab, kábkab).sóol

Hiligaynon

(B) Sleeve. (see pakô).


soól

Hiligaynon

(B) To pester, bother, annoy, be a nuisance, cause loathing or aversion. Ginasól-an akó sa bátà nga parahíbì. (Ginaták-an akó sa bátà nga palahíbì). The baby is always crying and it annoys me. (see taká).


soón

Hiligaynon

(B) To cover, enclose, surround, fit well or closely. Diá nga kálò makasoón gid sa ólo ko. (Iníng kálò makasíbò gid sa ákon ólo). This hat fits my head well. Són-i ti loón ang dulséra. (Butangí sing takúp (tákpi) ang dulséra). Put the lid on the preserve dish. Isoón ang takúp kang botílya kang kalámay. (Ibutáng ang takúp sa botílya sang kalámay). Put a (the) lid on the sugar-jar. (see takúp, loón).


soóp

Hiligaynon

Close-shaven, close-cropped, closely shorn, cut down to the ground. Kasoóp sang íya mga kokó, sang gúnting sang íya bohók, etc. His nails are cut very short, his hair is closely shorn, etc. (see sóop).


sóop

Hiligaynon

To cut off near the ground or roots. Soópa ang paggúnting sang ákon bohók. Cut my hair short. Pasoópi ang bohók ko. Give me a close crop. Ginsóop níla ang pagtapás sang káhoy. They cut down the tree close to the ground. Pasoópi sang galáb ang bungálon. Keep the sickle near the ground in cutting zacate. (see sípsip).


sópas

Hiligaynon

(Sp. sopa) Soup; slices of bread for soup. Mabakál akó kúntà sing sópas. I should like to buy slices of bread (biscuits, etc.) for soup.


sopéra

Hiligaynon

(Sp. sopera) Soup-tureen.


sopléte

Hiligaynon

(Sp. soplete) Blow-pipe; soldering iron.


sópò

Hiligaynon

A children's game played with shells.


sópsop

Hiligaynon

To sip, draw or suck in. Sopsopá ang húnsoy (sánsoy). Suck-, draw-, pull-, at the pipe.


sopsópan

Hiligaynon

Mouthpiece. See solopsópan.


sorbéte

Hiligaynon

(Sp. sorbete) Sherbet, ice-cream, cooling fruit drink.


sórò

Hiligaynon

See bórò-to be worried or sad, to mutter, murmur, complain.


sórò

Hiligaynon

To fizz, fizzle, hiss, bubble, effervesce. Magasórò (Masórò) ang limonáda kon búksan (abrihán) mo ang botílya. Lemonade effervesces when you open the bottle.


sorô-sórò

Hiligaynon

Dim. and Freq. of sórò. Also: To boil gently, simmer. (see borô-bórò).


70 71 72 73 74 75 76 77 78


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z