Search result(s) - kang

kang

Hiligaynon

(B) See sang id.


huraráy

Hiligaynon

(B) End, termination; rest, interruption, pause, stop. Warâ tána ti huraráy sa sulúd kang baláy. There is no end of work for her to do in the house. (see (H) Walâ gid siá sing pahúway sa sulúd sang baláy). (see langán, puút, hinayón).


kan

Hiligaynon

(B) Article for the dative and accusative. (see sa, kay, sang, kang).


kasanghápon

Hiligaynon

(B) The day before yesterday. (Kang isaráng hápon, sang isá ka hápon).


málhas

Hiligaynon

(B) Advantage, benefit, profit; good, well; maybe, perhaps. Warâ ti málhas kon ikáw ang silótan tungúd kang salâ ni Fuláno. It's bad enough, if you should be punished for the fault of N.N. (Literally: There is no advantage in it, if-). Warâ ti málhas kon índì tána magabút. Perhaps he is not coming. It would be too bad, if he were not coming. Indì ikáw magpanúgid nga nagasugál kamí adláwdlaw; bokón ti (warâ ti) málhas kon idakúp (dákpon) támon kang polís. Don't tell (anybody) that we are gambling every day; it would be hard lines for us, if we were caught by the police. (see águd, agúdagúd, pulús, áyhan, torán, básì, dámlag).marámad

Hiligaynon

(B) To be wide awake, be fully aware of, to grasp, comprehend, understand, take in. Warâ akó kamarámad kang ginkoón na. (Walâ akó makahangúp (makamarásmas) sang ginsilíng níya). I don't (did not, didn't) understand what he says (said). Karámad kaw kará? (Makasáyod, makahibaló ka sinâ?). Can you understand it? Do you know that? (see malámad, marásmas, hibalú, sáyod, balintúnod, áto, hántup, hangúp).


orát-órat

Hiligaynon

(B) To be determined to, make great efforts, wish, desire, strive. Nagaorát-órat gid tána kang panahî, hay mangílin magsóhol sa mananáhì. She is determined to do her own sewing, because she does not like (is too stingy) to pay wages to a seamstress. Gintáw-an roláng (ron lang) ni tátay na ti kwárta, hay nagorát-órat kang pangáyò. His father finally gave him some money, because he so insistently (repeatedly) asked for it. (see himúlat, paningúhà, panikasúg).


orát-órat

Hiligaynon

(B) To be determined to, make great efforts, wish, desire, strive. Nagaorát-órat gid tána kang panahî, hay mangílin magsóhol sa mananáhì. She is determined to do her own sewing, because she does not like (is too stingy) to pay wages to a seamstress. Gintáw-an roláng (ron lang) ni tátay na ti kwárta, hay nagorát-órat kang pangáyò. His father finally gave him some money, because he so insistently (repeatedly) asked for it. (see himúlat, paningúhà, panikasúg).


panálà

Hiligaynon

(B) Freq. of sálà-to leave behind. Ginpanálà nánda sa baláy ni Fuláno ang mga tabungós nga sinúdlan kang mga turulán-on. They left behind the baskets filled with vegetables in N.N.'s house.


pitó-píto

Hiligaynon

To pick for "Blind man" in a game. Each partaker puts one finger into the open hand of the leader; he whose finger is caught in the suddenly closed hand has to be "Blind man", or the like. "Pitópíto, dákpa si Beníto, kay nangáwat (nanákaw) sing (kang) tubó". "Pitópíto, catch Benito, for he has stolen sugar cane" (one of the doggerels sung by children).


rám-os

Hiligaynon

(B) Stain, soil; to stain, soil, make wet, bespatter, sully. Ginsábya na akó ti (kang) túbig kag narám-os akó. (Ginsábya níya akó sing (sang) túbì kag nalám-os akó). He splashed (bespattered me with) water on me and I got wet. Narám-os akó kang lalaó, hígkò, dugô, etc. (Nalám-os akó sang lúnang, hígkò, dugô etc.). I was stained with mud, dirt, blood, etc. Indì mo tána pagram-osón kang lalaó. (Indì mo siá paglam-osón sang lúnang). Don't bespatter him with mud. (see lám-os).


ránggà

Hiligaynon

(B) To break down, destroy, undo, smash to pieces, demolish. Ang ámon baláy naránggà kang (nagubâ sang) bágyo. Our house was destroyed by the hurricane. Índì kaw magránggà kang (índì mo pag ranggaón ang) lamésa. (Indì ka maggubâ sang (índì mo paggubaón ang) lamésa). Don't smash the table. Ranggaí tána kang ána kodál. Ranggaá ang kodál na. (Gúb-i siá sang íya korál. Gúb-a ang íya korál). Break down his fence. (see gubâ, láglag, lúmpag).


rórog

Hiligaynon

(B) To do well or thoroughly, make a good job of it, attend to properly or with care. Malóoy kaw kadiáng bátà nga ílo kag rorógan mo gid kang sagúd. (Malóoy ka siníng bátà nga ílo kag sagurón mo gid sing maáyo). Have pity on this orphan boy and take complete care of him. Si Fuláno narorógan gid kang gásto sa pagtoón, hay mayád pa kató tóo ang ándang pagkabutáng. (Si Fuláno nagastohán gid sing madámù (sing maáyo) sa íya pagtoón, kay maáyo pa sádto (nga tiémpo) ang íla pagkabutáng). They had spent much money for N.N.'s studies, for in those days they were still well-to-do. (see áyaw, paayáwáyaw, busúg, búg-os).


rúgnas

Hiligaynon

(B) To wear out, use up. Ginarúgnas na ang báyò kang mánong na (kang ána mánong). (Ginasagúlay níya (Ginaságad níya sang usár) ang báyò sang íya maguláng). He is wearing out the jacket of his eldest brother. Indì mo pagrugnasón ang ákon kálò. Don't wear out my hat. (see sagúlay, dagumák, sarabóg).


rúgtas

Hiligaynon

(B) To break, snap, part asunder, as a rope or the like. Narúgtas (Nagkarúgtas) ang kalát. The rope snapped. Sín-o ang nagrúgtas kang písì? (Sín-o ang nagútud (nagbúgtò) sang písì?). Who has broken the string? (see útud, búgtò, búgras, lígtas, lúgtas).


rúmpag

Hiligaynon

(B) To destroy, demolish, break up, smash up, break-, smash-, to pieces, undo bit by bit. Rumpagá roláng (Gúb-a na lang) ang dáan nga síya, lamésa, baláy, etc. Just destroy the old chair, table, house, etc. Rumpagá ang mga puní kang simbáhan, hay tápus ron ang piésta. (Kuháa ang mga puní sang simbáhan, kay tápus na ang piésta). Take away the decorations in the church, because the feast is over. (see lúmpag, búngkag, gubâ, ránggà, kúhà).


sáday

Hiligaynon

(B) To pass (go) to and fro, to flit or rush by (repeatedly). Andot nagasári ikáw kang sáday haw? (Ngáa nagaságad ka sang labáylábay)? Why are you passing here so often? What is the reason of your-walking to and fro,-pacing up and down? (see ladáy-láday).


sagámsam

Hiligaynon

(B) To taste, savour, perceive or notice the taste of, try the flavour of. Kon ginahilántan kaw, índì kaw makasagámsam kang rarím kadiáng mángga. (Kon ginahilántan ikáw índì ikáw makatiláw sang lalím siníng páhò). If you are suffering from a cold you cannot appreciate the taste of this mango. Warâ ko masagamsamí ang sabór na kará. (Walâ ko matilawí ang íya sinâ nga sabór). I did not notice the taste. I never tasted that. (see tiláw, tám-id, dimól, dímdim).


ságap

Hiligaynon

(B) To look for, try to find, seek, go in search of, search for. Sagápa ang báboy nga nadúrà (nadúlà). Look for the lost pig. Anó ang ginaságap mo? What are you looking for? Sagápi akó ti ságing (sing ságing). Find some bananas for me. Nagaságap akó kang kálò ko, pay warâ ko makítà ásta tulád kadiá (kadyá). (Nagapangítà akó sang ákon kálò, ápang túbtub karón walâ ko makítà). I am looking for my hat, but can't find it. (see sághap, lághap, pangítà).


sagáwsaw

Hiligaynon

To walk or step into something; to try, investigate, examine, go deep into a matter, to sound. Sagawsawá kon saráng kaw makahurám ti (kang) kwárta na. (Sagawsawá (Tilawí) kon saráng ka makahulám sang íya kwárta). Sound him as to whether you can borrow-his money,-money from him (of him). (see sáwsaw, tiláw, túdag, usísà).


1 2 3 4 5 6