List of Hiligaynon words starting with the letter R - Page 4

ramí-rámi

Hiligaynon

Quick, speedy, swift; to be quick, perform quickly. Ramíramíha ang ímo pagkáon, kay may kadtoán kitá. Eat quickly, for we must go. Ginramírámi níla ang pagsílhig, paglakát, etc. They swept very quickly, they walked swiftly (with speed), etc. (see dalî-dálì).


ramíg

Hiligaynon

(B) Cold, etc. See lamíg, yamíg.


rámò

Hiligaynon

(B) Sweepings, dirt, refuse. (see ságbot).


rámos

Hiligaynon

(Sp. ramo) Palm, bough, branch, especially palms blessed on Domíngo de Rámos-Palm-Sunday. May rámos ikáw nga nabenditáhan sang Domíngo de Rámos? Have you got any of the palms blessed (that were blessed) on Palm-Sunday? (see pálua, pálwa).


ramúskal

Hiligaynon

(B) To injure, destroy, harm, undo, damage. Ginramuskalán na (níya) ang ákon hampángan, sinulát, etc. He damaged my toy, writing, etc. (see ránggà, dáut, hálit, amolít, tístis).ramúsot

Hiligaynon

(B) To crush to pulp, squash, squelch; to be pressed or crushed to pulp. Nalapákan ang ságing kag naramúsot. The banana was trodden upon and crushed. Ang pángkà maramúsot (Ang pakâ malamúsut) kon igóon mo siníng bató. The frog will be squashed, if you hit it with this stone. Indì mo pagparamusóton (pagpalamusóton) ang mga páhò. Don't crush the mangoes. Ang manók nalígsà sang áwto kag naramúsot (nalamúsut). The chicken was run over by the automobile and crushed. (see pusâ, lumâ, báak, bókbok, etc. N.B. ramúsot, (lamúsut) implies that the crushing results in a pulpy formless mass and can consequently not be used of dry objects or things that merely crumble under pressure). (see lamúsut).


ran

Hiligaynon

(B) That. (see ra, inâ).


ránggà

Hiligaynon

(B) To break down, destroy, undo, smash to pieces, demolish. Ang ámon baláy naránggà kang (nagubâ sang) bágyo. Our house was destroyed by the hurricane. Índì kaw magránggà kang (índì mo pag ranggaón ang) lamésa. (Indì ka maggubâ sang (índì mo paggubaón ang) lamésa). Don't smash the table. Ranggaí tána kang ána kodál. Ranggaá ang kodál na. (Gúb-i siá sang íya korál. Gúb-a ang íya korál). Break down his fence. (see gubâ, láglag, lúmpag).


rángsì

Hiligaynon

(B) To grin. See lángsì, balangisí.


rápta

Hiligaynon

(B) To scatter, spread, extend. See lápta.


rapunáya

Hiligaynon

(B) A kind of medicinal plant. See lapunáya id.


rára

Hiligaynon

(B) Wicker work, basket-weaving; to make wicker work, weave baskets. Raráha iníng baníg. Weave this mat. Raráhi akó sing kálò. Weave a hat for me. Maálam ka magrára? Do you know how to weave baskets? (see lála).


rarámbing

Hiligaynon

(B) Entangled, etc. See rámbing.


raráng

Hiligaynon

(B) Resource, contrivance, means, etc. See laláng.


raráng

Hiligaynon

(B) To dare, be audacious, impertinent. Ginrarangán níya ang pagbukás sang ákon baúl. He dared to open my trunk. (see káhas, ahás).


rári

Hiligaynon

A kind of coarse-scaled fish, very flat and thin.


rarím

Hiligaynon

(B) Taste, etc. See lalím.


rárong

Hiligaynon

(B) Wounded, grievously injured, crippled; to cripple, etc. See lalúng id.


rároy

Hiligaynon

(B) To become weak through hunger or exposure, become exhausted. (see lúyà, hílab).


rása

Hiligaynon

(Sp. raza) Race, breed, stock, lineage. (see kalíwat, kaliwátan, kabikáhan).


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z